สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

100/75 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

0-2645-0152-60
0-2645-0161  
training@consultthai.com

กลุ่มหลักสูตร

  • การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการบริหาร
  • การพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
  • การพัฒนาตนเอง

หลักสูตรเด่น

  • การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาภาคปฏิบัติ (Supervisory Skills Development)
  • การสร้างทีมงาน และ วอล์คแรลลี่ (Team Building & Walk Rally)
  • การบริหารค่าตอบแทนภาคปฏิบัติ (Compensation Management Workshop)
  • การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers : MCT)
  • ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.