หลักสูตร The Power of Effective Time Management รุ่นที่ 1

27.01.60

เนื้อหาของหลักสูตร

‡ Time & Productivity

‡ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

‡ Goal setting การตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ที่แน่วแน่และชัดเจน เพื่อลดการใช้เวลาอย่างไม่คุ้มค่า

‡ พลังของ Written Goal

‡ Prioritization Techniques การจัดลำดับความสำคัญของงาน มาก่อนทำก่อน มาหลังทำหลัง จริงหรือ?

‡ Planning การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

‡ GET STARTED NOW

‡ 10 Tips of Time Management

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 Participative Techniques คือการระดมสมองและสรุปจากปัญหาจริง พร้อมแนวทางของกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา

‡ Activity Based learning การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสานและได้สาระและเพิ่มความเข้าใจได้ด้วยตัวผู้เข้าสัมมนาเอง

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

                1 วัน

 

กลุ่มผู้เข้าอบรม

                พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ

 

วิทยากร

            คุณพลบวร พลละคร

            และทีมงาน BMC

  

อัตราค่าสัมมนา

ลูกค้าทั่วไป 4,400 บาท // สมาชิก BMC 3,800 บาท (ไม่รวม Vat7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)

  

 

 

© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.