สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

100/75 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

0-2645-0152-60
0-2645-0161  
bmc@consultthai.com

การวางแผนทรัพยากรบุคคล

 • การกำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การออกแบบโครงสร้างองค์กร
 • การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งงาน
 • การวางแผนอัตรากำลังคน
 • การวิจัยด้านงานทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์

การสรรหาและคัดเลือก

 • การออกแบบเทคนิค และเครื่องมืองานสรรหาคัดเลือก
 • การออกแบบการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ

การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

 • การบริหารผลงาน
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ
 • การพัฒนาสายอาชีพ
 • การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • แผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
 • การประเมินผลการฝึกอบรม
 • การประเมินผลตอบแทนจากการพัฒนาบุคลากร

ค่าตอบแทน การรักษาและการเกษียณอายุ

 • การออกแบบระบบบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
 • การสำรวจค่าตอบแทน
 • การบริหารค่าตอบแทนตามผลงาน
 • การออกแบบสวัสดิการยืดหยุ่น
© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.